Intigritetspolicy

Vi på AB Arlemark värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla lagar och regler som omfattar skydd för personuppgifter.

Denna policy gäller för alla kunduppgifter som samlas in via telefon, mail eller fax och AB Arlemark är personuppgiftsansvarig för behandlingen av era uppgifter.

De uppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du lämnat till oss så som ditt namn, telefonnummer och adress samt uppgifterna för det företag som du representerar eller äger. Vi använder dessa uppgifter för att administrera dina och ditt företags beställningar så att vi kan fullfölja vårt åtagande gentemot dig och ditt företag. Vi kan i detta syfte komma att dela ovan nämna uppgifter med våra samarbetspartners så som betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning, transportföretag för att fullgöra leveranser. Den lagliga grunden för detta är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig.

Vi skickar ibland ut nyhetsbrev och erbjudanden via e-mail genom vårt berättiga intresse att kommunicera med dig och ditt företag. Du kan självfallet när som helst avbeställa alla utskick och reklamförsändelser genom att maila eller ringa till oss.

Personuppgifter som kan förekomma i vår administration inskränker sig endast till namn, adress till ditt företag, e-mail och din funktion/roll i företaget. Om du har en enskild firma eller Handelsbolag kommer vi utöver detta att behöva personnummer för kreditupplysning och hantering av krediter och betalningar.

 

Vi har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas så som brandväggar, antivirusprogram och liknande för att skydda obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har tydliga instruktioner att hantera alla eventuellt förekommande personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där sådana uppgifter lagras och har användarnamn och lösen som krävs för att logga in i dessa system.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. I enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning har du även rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss. Om du vill ha sådan information ska du enligt gällande personuppgiftslagstiftning skicka en skriftlig begäran till oss per post till adressen som anges i sidfoten (begäran kan alltså inte skickas via e-mail). Den skriftliga begäran ska vara undertecknad av dig.

Du har även rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om dina personuppgifter behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Du har även rätt att kräva att behandlingen begränsas. Du kan också framställa klagomål till Datainspektionen som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.