Köpvillkor


Betalningsvillkor

Inloggade kunder får tillgång till priser och möjligheten att handla i butiken. Har du inte ett konto ansöker du här.
Alla priser visas exklusive moms. Moms visas vid utcheckning i kassan. 

Betalning sker mot faktura efter sedvanlig kreditprovning. Betalningsvillkor är 30 dagar eller det datum som framgår på fakturan. Vid försenad betalning har säljaren rätt att ta ut påminnelseavgifter och dröjsmålsränta som framgår på fakturan. 

Frakter

Frakt tillkommer på priset, vi tillämpar viktbaserad fraktkostnad. Större kvantiteter offereras. Har ni/ kunden eget fraktavtal, så meddela oss detta vid beställning.

Leverans

För ej lagerförda varor som beställs från någon av våra underleverantörer ligger leveranstiden på ca 2-3 veckor. Lagerförda varor levereras inom 1-2 arbetsdagar. 

Om inget annat överenskommits gäller (ExWorks) som innebär att varan anses som levererad då den finns tillgänglig för avhämtning av speditör på vår adress. Så snart varan är upphämtad övergår risken till speditören som då ansvarar för transport, eventuella transportskador, transport tid och leverans i enlighet med de villkor som denne erbjuder (Schenker)

Leveransadressen framgår av ordererkännandet och är i normalfallet den som finns i vårt kundregister. Önskas annan leveransadress eller multipla adresser, kontakta oss. 

Angivet leveransdatum är ETA (Estimated time of arrivial) vilket innebär att det är en uppskattning och inget bindande löfte. Uppstår betydande förseningar (2 veckor efter ETA) kontaktar vi kunden och informerar om detta. Vi strävar givetvis alltid efter att hålla leveranstiden och gör allt vi kan för att samtliga beställningar skall levereras på utsatt tid. 

Kunden ansvarar för att göra mottagningskontroll där denne kontrollerar att levererat antal stämmer överens med ordererkännande och fraktsedel samt att godset är oskadat. Skador på emballage eller saknat gods skall omedelbart anmälas till transportören innan frakthandlingen kvitteras. 

Returer

Ej lagerförda varor kan i endast returneras om säljaren varit vållande. Vid returer skall alltid säljaren kontaktas innan varor återsändes. Vid returer skall köparen lämna uppgifter om fraktsedelnummer och fakturanummer. Köparen ansvarar för att returnerade varor på lämpligt sätt för att förhindra skador vid transporten. Kostnad för frakter och emballering betalas av köparen. 

Reklamationer

Uppenbara fel och brister som upptäcks vid leveransen skall reklameras snarast eller senast inom 8 arbetsdagar. Säljaren skall alltid meddelas snarast möjligt i samband med reklamation.

Säljaren ansvarar för fel i varan som framträder inom 2 år från varans avlämnande eller i enlighet med gällande garantier (i normalfallet inom 5 år). Säljaren ansvarar inte för sådant som beror på felaktig installation, användning, skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till köparen. Säljarens ansvar omfattar inte heller normal förslitning eller försämring. Köparen skall i samband med reklamationen ange fakturanummer eller annan handling som styrker reklamationens riktighet,.

Reklamationer skall snarast återsändes till säljaren för kontroll och bedömning av garantianspråkets riktighet. Returnerade varor skall behandlas på samma sätt som om de vore fel fria och packas på sådant sätt att ytterligare skador förhindras. Köparen står i dessa fall för frakt och emballagekostnader. Om garantianspråk inte faller under  garantivillkoren eller varan bedöms som felfri har säljaren rätt att ta ut en kostnad för felsökning och det arbete som uppstått.

I övrigt gäller de villkor som anges i "Allmänna leveransbestämmelser".

Befrielsegrunder

Säljaren och köparen äger ej gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet, om dess fullgörande väsentligt försvåras till följd av av någon omständighet, så som arbetskonflikt, krig, myndighets beslut, omfattande driftstörningar hos parten eller underleverantör eller annat av parten inte vållat förhållande som väsentligen inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. Part skall omgående skriftligen underrätta motparten om att befrielsegrund föreligger. Kan avtalet inte fullgöras inom skälig tid, äger vardera parten rätt att skriftligen häva avtalet till den del dess fullgörande försvårats av omständighet som ovan nämnts.  

Tvist

Tvist på grund av avtalet skall avgöras i Sverige med tillämpning av Svensk materiell rätt med undantag av dess regler om lagval. Om det tvistiga beloppet inte uppenbart överstiger 150 prisbasbelopp, exklusive mervärdesskatt skall tvisten avgöras genom skiljedom enligt lagen om skiljeförfarande. Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet vid tidpunkten för väckande av talan. Part äger dock inför allmän domstol väcka talan om utbetalning av ostridiga enligt avtalet förfallna belopp. 

Vid affärer med konsulent följer vi alltid ARN:s rekommendationer samt gällande konsumentlagstiftning. .